Semantisk søk

Hopp til navigering Hopp til søk
 dct:subject
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"jeg også"-markedsføring
"nedenfra-og-opp"-metoden
"ovenfra-og-ned"-metoden
"segmentdreiebok"
"strategisk verdi-kunde"
(administrerende) direktørBusiness structures
(etter fremheving av ideer)
(etter posisjoneringsfeil)
(etter posisjoneringsmuligheter)
1. eneeier av foretak 2. enpersonsforetakBusiness structures
A-aksje
A-lån
abandonering
abonnementsinntekter
abonnementsperiode
absolutt avkastning
absolutt beløp
absolutt markedsrisiko
absolutt produktfiasko
absolutt prosenttall
absolutt risiko
absolutt sikkerhet
absolutt volatilitet
adferdsdata
administrasjonskostnader
administrasjonspersonell
administrativ oppgave
administrativt arbeid
administrativt formål
administrerende direktør
administrerende direktørOrganisational structure
administrerte renter
agentBanking
agenturordning
aggregert produktfunksjon
aggregerte data
aggressiv konkurrent
aggressiv prispolitikk
agio
ajourføring
akademisk forskning
akademisk institusjon
akademisk litteratur
akkord
akkord
akkordforslag
akkumulert avskrivning
akkumulert avskrivning
akkumulert avskrivning
akkumulert nettooverskudd
akkumulert overskudd
akkumulerte tap ved verdifall
akontofakturert beløp
akselererende vekstrate
aksept
akseptfeil
aksje
aksjeFinancial markets
aksje med betinget utstedelse
aksje uten stemmerett
aksjeandel
aksjeavkastning
aksjebasert kompensasjonsordning
aksjebasert ytelse
aksjebytte
aksjebytteMergers and acquisitions
aksjederivat
aksjederivatmarked
aksjeeie
aksjeeksponering
aksjeemisjon
aksjeemisjonFinancial markets
aksjefond
aksjeformue
aksjeforvaltning
aksjefutures
aksjehandel
aksjehandel
Aksjehandelsgruppen i Norges Bank
aksjeindeks
aksjeindeksfutures
aksjeindeksportefølje
aksjeinnskudd
aksjeinntekt
aksjeinvestering
aksjeinvestor
aksjekapital
aksjekapitalklasse
aksjekjøpsordning
aksjeklasse
aksjekurs
aksjekursindeks
aksjelikviditet
aksjeloven
aksjelovgivningen
aksjemajoritet
aksjemandat
aksjemarked
aksjemarkedBanking
aksjemeglerFinancial markets
aksjeomsetning
aksjeopsjon
aksjeopsjoner til ledende medarbeidere
aksjeportefølje
aksjeposisjon
aksjeprodukt
aksjer med høy risiko
aksjer til ansatte
aksjeselskapBusiness structures
aksjeselskap
aksjeselskapBusiness structures
aksjeselskap med ubegrenset ansvar
aksjeselskapslovgivningen
aksjesplitt
aksjeutbytteCorporate finance
aksjeutbytte
aksjeutlån
aksjonær
aksjonærmodellen
aktiv aksjeforvaltning
aktiv eier
aktiv forvalter
aktiv forvaltning
aktiv forvaltningsressurs
aktiv indekseringsstrategi
aktiv indeksforvaltning
aktiv ledelse
aktiv portefølje
aktiv posisjon
aktiv risiko
aktiv risikotaking
aktiv sponsor
aktiv styring
aktiva
aktivafordeling
aktivaklasse
aktivasammensetning
aktivaverdi
aktiverte kostnader
aktivitetsbasert budsjettering
aktivitetsbasert kalkulasjon
aktivitetsforholdstall
aktivt mandat
aktivt marked
aktivaallokering
aktuar
aktuariell forutsetning
aktuariell gevinst
aktuariell nåverdi av lovede pensjonsytelser
aktuariell risiko
aktuariell teknikk
aktuariell verdsetting
aktuariell verdsettingsmetode
aktuarielle gevinster og tap
aktuarielt tap
aktuarrapport
AKTØR
aktør i mikrosystemet
AKU-ledigheten
akuttvarer
alder
alderskategori
alderspensjon
alderspensjonist
alle salg
allerede oppofret kostnad
allmennaksjeloven
allmennaksjeselskap
allmennaksjeselskapBusiness structures
allmennyttig organisasjon
allment aksepterte regnskapsprinsipper
allokering
allokeringsvalg
allokert kapital
allokert kostnad
alminnelig dividendefordring
alminnelig inntekt
alminnelig konkursfordring
alternativavkastning
alternativkostnad
amortisation schedule
amortiseringsbeløp
amplitude
analyse av konkurranse
analyse av markedsbeslutningsstøtte
analyse av markedsmuligheter
analyse av sterke og svake sider
analyse av tidligere salg
analyseinstrument
analysemetode
analyseorganisasjon
analyseperspektiv
analyseverktøy
analytiker
analytisk handling
analytisk informasjon
anbud / oppkjøpstilbudMergers and acquisitions
andelseier
andelseierregister
andelsstabilitetsfasen
andrehåndsmarkedFinancial markets
andres meninger
anerkjent standard
angrep fra konkurrenter
angrepsmiddel
angrepsstrategi
angripende selskap
ankerland
anledning
anleggsenhet
anleggsforbedring
anleggskontrakt
anleggsmiddel
anleggsmidlerCorporate finance
anleggspersonell
anleggssted
anleggstablå
anmeldt fordring
annen verdenskrigskohorten
annenhåndsmarked
annonsering
annonseutgifter
annualisere
ansatt
ansettelse
ansettelsesprosess
ansiennitetspermisjon
ansiennitetsregel
anskaffelse
anskaffelseskost
anskaffelseskost for beholdninger
anskaffelseskostmodellen
anskaffelseskostnader
anskaffelsestidspunkt
anskaffelsesår
anslått salg
ansvarBusiness structures
ansvarlig handelsselskapBusiness structures
ansvarlig kapital
ansvarlig lån
ansvarlig lånekapital
ansvarlig revisor
ansvarlig selskapBusiness structures
ansvarlig selskapBusiness structures
ansvarlig selskap
ansvarlighet
ansvarsforsikringInsurance
ansvarsfraskrivelse
ansvarsområde
ansvarsoppgave
ansvarsregnskap
ansvarssenter
antakelse
antatt fortjeneste
anvendt forskning
anvendt kapital
applikasjonskontroll
applikasjonssystem
appresiering
appresieringBusiness cycles and government intervention
appresieringspress
arbeid under utføring
arbeidende styreformann
arbeidsavtale
arbeidsbetingelser
arbeidsdag
arbeidsdyktig alder
arbeidsdyktig befolkning